Oczyszczanie rynku pracy z nadmiernej podaży

Z jednej strony obniżająca się stopa życiowa społeczeństwa wywierała presję na wejście na rynek formalny osób aktywnych na rynku nieformalnym, szczególnie kobiet [3]. Z drugiej strony niska wydajność pracy, ukryte bezrobocie oraz obawa władz politycznych przed bezrobociem doprowadziły do nadmiernej dezaktywizacji pracujących i posiadających wysoką przydatność produkcyjną.

Na początku łat osiemdziesiątych w wyniku zamierzanych reform doprowadzono do redukcji podaży pracy na tynku formalnym, przesuwając na wcześniejsze renty i emerytury około 500 tys. osób i kierując na urlopy wychowawcze ponad 900 tys. kobiet [3], Z. Gontarski podaje, że w tym okresie wyłączono z rynku pracy ponad 800 tys. osób, a łącznie ze skracaniem czasu pracy około 1,3 min osób [3].

Mniej więcej po 10 latach powstała ponownie potrzeba oczyszczenia formalnego rynku pracy z nadmiernej podaży. M. Kabaj szacuje, że po 1989 r. około 1,2 – 1,3 min osób skorzystało z wcześniejszej emerytury, powstrzymując rozmiary bezrobocia [4],

Oczyszczanie rynku pracy z nadmiernej podaży przez ułatwianie przejścia na rentę i emeryturę nie powstrzymało wzrostu bezrobocia. W 1993 r. osiągnęło ono w Polsce punkt kulminacyjny i wyraziło się liczbą 2889,6 tys. bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy. Ponadto, jak z wielu szacunków wynika, występuje znacząca liczba bezrobotnych nierejestrowanych, ukrytych głównie w rolnictwie.

Cały, trwający ponad dziesięć lat, proces wycofywania z formalnego rynku pracy zasobów pracy doprowadził do szokujących społeczeństwo zmian i dekompozycji w gospodarowaniu tymi zasobami, rozpatrywanymi z punktu widzenia powiązania z formalnym rynkiem pracy i dochodami przeznaczonymi na utrzymanie gospodarstw domowych. Nieporozumieniem jest w tym układzie propozycja teorii badania równoważenia rynku pracy za pomocą instrumentu płacy realnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>