Procesy restrukturyzacji gospodarki – dalszy opis

Procesy restrukturyzacji pociągnęły za sobą zmiany w strukturze zatrudnienia według działów gospodarki (tabela 7). Upadek PGR w województwie słupskim spowodował w latach dziewięćdziesiątych zmniejszenie udziału osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, z 28,1% w 1990 do 20,1% w 1995 r.4, w związku z czym odsetek ten był o 6,8% niższy niż średnia dla całego kraju. Znacznie niższy od średniej krajowej był w 1995 roku udział pracujących w budownictwie, i tu upatrywać należy dużych możliwości zwiększenia liczby miejsc pracy. Odsetek zatrudnionych w dziale transportu i łączności, przekraczając nieco 5% ogółu zatrudnionych w województwie, był porównywalny ze średnią krajową, a udział pozostałych usług w 1995 roku przekraczał tę średnią znacznie, bo aż o 6 punktów procentowych. W krajach o wyższym poziomie rozwoju gospodarczego udział pozostałych usług sięga nawet 50% (Szwecja), przy znacznie jednak mniejszym, kilkuprocentowym udziale rolnictwa i leśnictwa. Ponieważ z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, że struktura zatrudnienia w Polsce (a więc i w województwie słupskim) będzie w przyszłych okresach stopniowo upodabniać się do struktury zatrudnienia w wysoko rozwiniętych krajach Europy Zachodniej, można na tej podstawie stwierdzić, że największych możliwości absorpcji pozostającej 4 Trzeba zauważyć, że porównywanie danych dotyczących struktury zatrudnienia według działów z roku 1995 do danych z roku 1990 jest pewnym uproszczeniem, ponieważ do roku 1993 działy były klasyfikowane według tzw, Klasyfikacji Gospodarki Narodowej, a obecnie według systemu Europejskiej Klasyfikacji Działalności. bez zatrudnienia sity roboczej szukać należy w rozwoju usług. Liczyć się trzeba również z dalszym ograniczaniem liczby pracujących w rolnictwie.

więcej

Podział pracy w przedsiębiorstwach

Zmiany na obszarze kompetencyjnym wynikają ze struktur rynkowych. Te współzależności – ich uwzględnienie w działaniach restrukturyzacyjnych – podnoszą trafność decyzji menedżerskich. Dotychczasowe administrowanie personelem zmienia treści, koncentrując się w nowocześnie zarządzanych firmach na rozwoju kompetencji kadr. Kompetencje, to: wiedza, umiejętności jej przełożenia na pracę, doświadczenie, predyspozycje do współdziałania i wartości kulturowe prezentowane przez pracownika.

więcej

Negocjacje Polski z UE

Jest rzeczą ważną, aby nasze negocjacje z UE dotyczyły nie tylko przepływu siły roboczej, ale także przepływu pracy, a więc zakładały pewną symetrię między liberalizacją obrotów towarowych i rynków pracy. Choć trudno przewidzieć szanse tych negocjacji, należy akcentować fakt, że integracja przynosić powinna obopólne korzyści. Dotychczas, jak to wynika z naszej analizy, przynosi ona korzyści głównie krajom UE, sprowadza się bowiem do opanowania naszego rynku, przyczyniając się w wielu branżach do ograniczenia produkcji krajowej i destrukcji miejsc pracy w Polsce.

więcej

Deficyt i dostępność mieszkań a migracje

W Polsce niedobór mieszkań w stosunku do liczby odrębnych gospodarstw domowych wynosi około 1,5 min mieszkań. Niemożliwe jest szybkie zlikwidowanie tego deficytu (w 1997 roku wybudowano 68 tys. mieszkań).

więcej

Zarząd Forte Serwisu postanowił zwrócić szczególną uwagę na:

– niepowtarzalność usługi – poprzez oddanie ekipy montażowej do dyspozycji klienta (salonu sprzedaży), by mógł on rozporządzać nią tak, jakby to byli jego pracownicy (występuje tu szereg niuansów związanych ze statusem grup montażowych pracujących na własnym rozrachunku):

więcej

Zmiany aktywności ekonomicznej na rynku pracy cz. II

W 1997 r. w stosunku do pracujących można odnotować następujące zmiany strukturalne:

– 1. Rozpatrując zmiany w zatrudnieniu według sektorów stwierdza się dalszy spadek liczby zatrudnionych w sektorze rolniczym (o ponad 5%), nieznaczny wzrost w sektorze przemysłowym (o 1,7%) oraz duży wzrost liczby zatrudnionych w sektorze usług (o 4,5%). W rezultacie tych zmian w końcu 1997 r. udział pracujących w rolnictwie wynosił 19,8%, w sektorze przemysłowym ponad 32%, a w sektorze usług już ponad 47%.

więcej

Zmiany w strukturach zatrudnienia

Zmiany w strukturze zatrudnienia według pici. Zmiany w strukturach zatrudnienia według płci były różnokierunkowe. Jak wynika z tabeli 3 w analizowanych przedsiębiorstwach na zwolnienia były narażone w niemal równym stopniu zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Liczba zatrudnionych mężczyzn w 1995 r. była niższa o 35% w stosunku do stanu z 1989 r., zaś kobiet o 29%.

więcej

Zwalczanie długoterminowego bezrobocia

Na integrację zawodową bezrobotnych, którym trudno podjąć pracę, pracodawcy mogą otrzymywać dotację na koszty wynagrodzenia w okresie jednego roku. Powyższe dotacje zostały zawarte w specjalnym progra- mie Rządu Federalnego pt. ,,Aktywne wsparcie zatrudnienia dla przewlekle bezrobotnych”, który został rozszerzony na 1994 rok (wypłaty dotacji rozpoczęły się w 1994 r.). Kwota dotacji wzrasta w zależności od długości wcześniejszego okresu bezrobocia nowo pozyskanych pracowników. Wsparcie może być przyznawane na okres do pięciu lat w ramach specjalnego programu: „Środki na rzecz osób długotrwale bezrobotnych i innych osób bezrobotnych, którym szczególnie trudno znaleźć pracę”. Omawiane dotacje są przeznaczone na środki związane z polityką zatrudnienia, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz na pomoc socjalną dla wyżej wymienionych osób. Realizacja wypłat zasiłków dokonywanych przez Federalny Urząd Pracy związana jest ze spełnieniem odpowiednich kryteriów:

więcej

> typowania pracowników do dodatkowego szkolenia:

> ustalania podstaw do awansów płacowych:

> uzasadnienia decyzji osobowych (zwolnienia, przesunięcia, awanse):

więcej

Telekomunikacja Polska S.A i ocena pracowników

W Podlaskich Zakładach Spożywczych ocena personelu została przeprowadzona po raz ostatni w 1984 r. Odbyła się ona pod kątem istniejącego wówczas systemu, na co wskazują kryteria tej oceny, z których głównym była „postawa ideowo-polityczna i „etyczno-moralna”. Ocena pracowników polegała na kodowaniu w pamięci prezesa postaw, zachowań oraz pracy wszystkich pracowników. Nie była to ocena obiektywna, gdyż zależała wyłącznie od subiektywnych odczuć kierownika. Nie jest on w stanie określić jak każdy z 88 pracowników wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków i jaki jest jego stopień przydatności na zajmowanym stanowisku. Ocenie powinny podlegać przede wszystkim wyniki pracy, gdyż to one służą realizacji celów zakładu. Firma dążyła do znalezienia nowych odbiorców i zwiększenia produkcji, dlatego też uwagę prezesa skupiał dział handlu. Ocena specjalistów do spraw handlu odbywała się bez oficjalnych formularzy. O ich kwalifikacjach i przydatności dla przedsiębiorstwa stanowi! poziom sprzedaży oraz ilość zawieranych umów z klientami. W dziale handlu następowała najwyższa rotacja. Nowi pracownicy mieli trudności z rozbudową kanałów dystrybucji i zwiększeniem przychodów ze sprzedaży.

więcej

Świadczenia socjalne

Spółdzielnia stawia wysokie wymagania swoim pracownikom, co znajduje odzwierciedlenie w środkach inwestowanych w szkolenia i kursy. Średnio w roku ubiegłym w szkolenie każdego pracownika zainwestowaliśmy 100 złotych. Od trzech lat systematycznie szkolimy pracowników z zakresu technik sprzedaży. Efekty takiego szkolenia są widoczne w codziennych kontaktach z klientem. Od dwóch lat uczestniczymy w ogólnopolskich „Dniach Kariery” organizowanych przez A1SEC. Udział w tzw. „targach pracy” przynosi podwójny efekt – studenci mają okazję zapoznać się z naszą firmą, a my możemy dokonać wyboru i rekrutacji kandydatów do pracy. Naszym atutem jest stabilizacja i pewność pracy na lokalnym rynku, a dążeniem stworzenie takich warunków nowo zatrudnionym, aby każdy utożsamia! się z naszą spółdzielnią, czul się jej współwłaścicielem i współodpowiedzialnym za jej losy.

więcej

Spodziewane migracje w Polsce

Wprawdzie w Polsce imigranci jak dotychczas nie generują znaczącej podaży pracy, jednak biorąc pod uwagę rynek pracy Unii Europejskiej, sytuacja ta może ulec zmianie. Polska musi liczyć się z tym, że po wstąpieniu do UE granice atrakcyjnego rynku pracy przesuną się na linię Bugu. Ponadto już dziś zauważalne jest pojawianie się coraz większej grupy cudzoziemców pracujących w Polsce. Są to osoby, które najczęściej podejmują pracę na czarno, ale także coraz więcej cudzoziemców występuje o prawo do pracy.

więcej

Spadek bezrobocia na wsi

Na podkreślenie zasługuje istotne ograniczenie liczby bezrobotnych mieszkających na wsi. Ze sprawozdań Krajowego Urzędu Pracy wynika, że liczba bezrobotnych na wsi malała z miesiąca na miesiąc w skali od 3 tys. (w czerwcu) do ponad 51 tys. osób (w kwietniu). Jedynie w styczniu, listopadzie i grudniu nastąpił przyrost liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca w granicach 14-20 tys. osób. Dlatego porównując stan bezrobotnych na wsi w grudniu 1997 w stosunku do grudnia 1996 stwierdza się spadek zarejestrowanych bezrobotnych z poziomu 1037 tys. do 843 tys., a więc o 194 tys. osób, tj. o 19%.

więcej

Przedsiębiorstwo i regularna analiza zasobów

Systematyczne ocenianie umożliwia też dokonanie racjonalnych przemieszczeń, zgodnych z potrzebami firmy. Mogą to być zarówno przemieszczenia pionowe (awanse i degradacje) oraz poziome (przeniesienie na podobne stanowisko w innym dziale). Wyniki oceny stanowić też mogą podstawę do podjęcia decyzji o zmniejszeniu lub rozszerzeniu obowiązków pracownika. Ocena pomocna jest też w ustalaniu polityki płacowej przedsiębiorstwa. Dzięki niej można ściślej i racjonalniej powiązać system wynagrodzeń z wynikami pracy uzyskanymi przez danego pracownika. Stanowi ona pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących np. indywidualnych podwyżek stawek płac zasadniczych, przyznania premii, nagród lub kar, a także wyróżnień pozamaterialnych. Możemy dać odpowiedź na pytanie, czy system naszej selekcji odsiewa słabszych i umożliwia zatrudnianie najlepszych. Jeżeli odpowiedź byłaby negatywna, to należy podjąć pracę nad weryfikacją tego systemu. W końcu ocena okresowa jest niezwykle przydatna w tworzeniu systemu informacji kadrowej, który powinien spełniać funkcję banku danych przedsiębiorstwa, ułatwiając zarządzanie kadrami.

więcej