MOŻLIWOŚCI OPTYMALIZACJI CZASU PRACY W ROLNICTWIE

Wśród zasad warunkujących prawidłowe wykorzystanie metod optymalizacyjnych do opracowywania planów w rolnictwie wymienia się między innymi oparcie planu na właściwie wybranych parametrach, ponieważ plan oparty na niepewnych parametrach jest planem nierealnym, nie zasługującym na zaufanie, W praktyce jednak rachunkowość rolna zarówno gospodarstw państwowych, jak i prywatnych nie była dostosowana do potrzeb programowania optymalizacyjnego. Powodowało to w dużej mierze konieczność posługiwania się różnego rodzaju szacunkami lub normatywami, które niejednokrotnie były opracowywane dla zupełnie innych celów i zupełnie innych warunków. W konsekwencji dawało to wyniki, które kłóciły się z istniejącą rzeczywistością w konkretnym gospodarstwie. Szczególnie dotyczy to organizacji czasu pracy w gospodarstwie.

więcej

MOŻLIWOŚCI OPTYMALIZACJI CZASU PRACY W ROLNICTWIE CZ. II

Dlatego też w opracowywanych dotąd optymalnych planach produkcji praca występuje jako jedno z równorzędnych ograniczeń, tzn. posiadających taką samą rangę jak pozostałe czynniki (słoma, obornik, pasze, stanowiska inwentarskie itd.), wyrażając wyłącznie funkcję wykonawczą. Zabezpiecza się więc tylko techniczne wykonanie poszczególnych prac i to w sposób zagregowany na jednostkę danej działalności, np. ile potrzeba roboczogodzin na cały proces technologiczny uprawy 1 ha żyta od siewu do zbioru ziarna.

więcej

Migracje zarobkowe Polaków oraz zatrudnienie cudzoziemców w Polsce

Najbardziej masową formą zatrudnienia w Niemczech są prace sezonowe. Liczba umów do pracy sezonowej wzrosła z 68,5 tys. w 1991 r. do 131 tys. w 1992 r. i 149 tys. w 1993, w 1994 r. obniżyła się do 133 tys., ponownie wzrosła w 1995 do 165 tys., a w 1996 i 1997 r. kształtowała się na poziomie 200 tys.

więcej

Liczba likwidowanych miejsc pracy w latach 1990-1997

Liczba likwidowanych miejsc pracy w latach 1990-1997 przewyższała znacznie liczbę tworzonych miejsc, co obrazuje współczynnik marginalnej reprodukcji zatrudnienia, wynoszący średnio dla całego badanego okresu 0,60 (tabela 5). W latach 1990-1993 przeważała liczba likwidowanych miejsc pracy, a od roku 1994 zaznacza się przewaga tworzonych miejsc pracy, co znajduje swoje odzwierciedlenie w zmniejszającej się liczbie bezrobotnych.

więcej

Kultura restrukturyzacji zatrudnienia

Kultura wywiera silny wpływ na zadania i tempo restrukturyzacji dokonującej się w przedsiębiorstwach. Symptomy nowej kultury zarządzania zaczynają dopiero się zarysowywać, często wymuszane społecznymi protestami. Kulturę firmy tworzą pracownicy, ich osobowość i inteligencja, takt w stosunkach międzyludzkich. Technika, szczególnie w zarządzaniu, osłabia te kontakty, ponieważ pracuje się z komputerem, a nie w zespole ludzkim. Pogarsza się efektywność zintegrowanych działań i problematyczna staje się przydatność predyspozycji otwartych osobowości pracowników.

więcej

Jak kształci się personalnego – dalszy opis

W plan studiów włączono dwusemestralną (48-tygodniową) praktykę zawodową. Studenci podejmują pracę zawodową z wszystkimi wiążącymi się z nią obowiązkami i prawami. Ci studenci, którzy zamierzają w przyszłości uzyskać certyfikat swoich kwalifikacji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi od IPD muszą w ramach praktyki za- wodowej pracować co najmniej 6 tygodni w departamencie personalnym. Uzyskanie dyplomu ukończenia specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi warunkowane jest zaliczeniem określonych przedmiotów, praktyką zawodową oraz przedłożeniem pisemnego opracowania – pracy dyplomowej. Ma ona również dokumentować uczestnictwo autora w działalności organizacji oraz umiejętności dostrzegania kwestii personalnych tam występujących. Pozytywnie ocenione opracowanie jest jednym z warunków wejścia na ścieżkę dokształcania w ramach IPD i uzyskania w przyszłości dyplomu specjalisty zarządzania zasobami ludzkimi. Wprawdzie problematyka i tytuł pracy dyplomowej pozostają w sferze swobodnego wyboru przez studenta, to jednak tutor ma zarówno prawo sugestii, jak i akceptacji zamierzeń badawczych studenta.

więcej

J. Okołowicz i jego badania

Warto dodać, że wspomniane badania objęły nie tylko wyjazdy zarobkowe Polaków za granicę, ale i przyjazdy zarobkowe cudzoziemców do Polski. W raporcie ze wspomnianych badań przytoczono pogląd wybitnego polskiego specjalisty problemów migracyjnych Józefa Okołowicza sprzed 75 lat. Dawał on bowiem trzy wskazania dotyczące polityki migracyjnej:

więcej

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych cz. II

Zazwyczaj uważa się, że większe nierówności placowe są alternatywą bezrobocia. Tymczasem w Polsce – jak podkreślano – spore są zarówno nierówności płacowe, jak też wysokie jest bezrobocie. Oznacza to, że Polska musi jednocześnie stawić czoła trzem wielkim wyzwaniom:

więcej

Informacje o zintegrowanej podaży pracy

Przedstawiamy nasze poglądy na analizę podaży pracy w sposób niekonwencjonalny ze świadomością, że są one dyskusyjne. Zmienione podejście do gospodarki globalnymi zasobami pracy wymagałoby „rewolucyjnych” zmian w gospodarce środkami na świadczenia społeczne i w funkcjonowaniu służb społecznych.

więcej

Informacja o stanie i strukturze kształcenia w województwie

Uczniowie szkól ponadpodstawowych (bez wyższych uczelni) w roku szkolnym 1996/97 (stan, struktura i dynamika). Według stanu z początku roku szkolnego 1995/96:

więcej

Elementy nowego systemu

Aby zmniejszyć bezrobocie młodzieży, trzeba zbliżyć edukację zawodową do potrzeb gospodarki i rynku pracy: niezbędne jest wdrożenie nowego systemu koordynacji. Proponowany przeze mnie system ilustruje rysunek 3.

więcej

Decyzje organizatorskie i personalne cz. II

Decyzje personalne powinny powstawać we współpracy z kadrą organizatorską. Służby personalne wymagają zmian strukturalnych, zmierzających do wewnętrznej i zewnętrznej integracji funkcji. Aktualny jest postulat współdziałania tych służb z kierownikami i bezpośrednich kontaktów zewnętrznych potrzebnych do realizacji zasad podmiotowej polityki pracy.

więcej

Charakterystyka badanej populacji

Badana populacja to zarejestrowani bezrobotni. Ze względu jednak na nieudzielenie odpowiedzi w kwestii prawnej formy bezrobocia, większości ankietowanych nie można jednoznacznie określić czy są to zasilkobiorcy. Pewne przypuszczenia, że są to zasiłko- biorcy, nasuwają podawane powody niepracujących, ale nie zarejestrowanych bezrobotnych z powodu wygaśnięcia prawa do zasiłku.

więcej

Brak siły roboczej

Dlatego też wszystkie dotychczasowe próby optymalnego doboru maszyn i ciągników dotyczyły sytuacji, iż najpierw ustalono strukturę produkcji, z góry przewidzianym stosunkiem żywej siły roboczej do pociągowej, a dopiero później formułowano zadanie skoncentrowane na uzyskanie odpowiedzi, jaki powinien być zestaw ciągników, maszyn i środków transportowych, ażeby koszty eksploatacji były jak najniższe i aby jednocześnie było zapewnione wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją zaplanowanej produkcji zgodnie z wymogami agrotechniki i zootechniki oraz z zachowaniem terminowości transportu produktów [8],

więcej