Jak promować biuro księgowe – w sieci czy tradycyjnie w mieście Kraków?

Deregulacja zawodu księgowego sprawiła, że na rynku usług księgowych zapanowała ogromna konkurencja. Potencjalny Klient w pierwszej kolejności biura rachunkowego, które miałoby zająć się jego firmą poszukuje za pośrednictwem internetu. Najczęściej użytkowane frazy to biuro rachunkowe lub biuro księgowe Kraków. Obecnie promocja biura rachunkowego za pomocą tych fraz w wyszukiwarce internetowej jest bardzo trudna. Pozycjonowanie strony biura rachunkowego jest procesem długoterminowym, angażującym mnóstwo pracy i pieniędzy. Według ekspertów od pozycjonowania lepiej biuro rachunkowe pozycjonować na o wiele mniej popularne frazy. Dzięki temu można uzyskać zdecydowanie szybciej interesujące nas wyniki. Najczęściej jest to oczywiście wynik w pierwszej 10 wyników wyszukiwań Google...

więcej

Co oferuje broker ubezpieczeniowy?

Gdy wybiera się ubezpieczenie najważniejsze jest wybieranie takich produktów ubezpieczeniowych, które są w stanie zapewnić właściwą ochronę przed określonymi ryzykami. W tym względzie nie zawsze powszechnie dostępne ubezpieczenia są w stanie zapewnić właściwie dopasowane warunki. W takim przypadku można zawsze skorzystać z usług, które zapewnia broker ubezpieczeniowy. Jest on w stanie zapewnić fachowe doradztwo, które pozwala na znalezienie takich produktów ubezpieczeniowych lub dopasowanie takich warunków ubezpieczenia

więcej

Wykształcenie a poziom bezrobocia

O wpływie wieku na natężenie bezrobocia w zbiorowościach kobiet i mężczyzn informuje w sposób najbardziej kompetentny stopa bezrobocia. Z danych BAEL wynika, że cecha ta, pomimo zbliżonej struktury wieku kobiet i mężczyzn, istotnie różnicuje pozycję obu płci na rynku pracy. W zbiorowości kobiet w wieku produkcyjnym stopa bezrobocia w listopadzie 1992-1996 r. wynosiła 14,0-17,4%, natomiast wśród mężczyzn nie przekraczała 14,0% [4], 1 Współczynnik płynności rynku pracy stanowi stosunek liczby bezrobotnych, którzy w danym okresie podjęli pracę (odpływ- netto bezrobocia) do liczby bezrobotnych nowo zarejestrowanych w tym okresie (napływ bezrobocia).

więcej

Model analizy podaży pracy

Podejście społeczne do analizy funkcjonowania potencjału pracy w ogóle, a w przypadku Polski w szczególności, wskazuje na potrzebę badan podaży pracy w sposób niekonwencjonalny. Dociekania z tego zakresu powinny tworzyć podstawy dla polityki zatrudnienia i polityki społecznej do zintegrowanej oceny funkcjonowania potencjału pracy na rynku formalnym i nieformalnym. Niezaprzeczalny jest przemienny wpływ obu rynków na siebie. Poniżej formułujemy model analizy podaży pracy dostosowany do zintegrowanego podejścia w gospodarowaniu zasobami pracy:

więcej

Oferty pracy – dalszy opis

Mimo takiego wykorzystania zgłoszonych ofert pracy oraz zmniejszania się liczby bezrobotnych, wskaźnik obrazujący ilu bezrobotnych przypada na jedną ofertę pracy wyniósł w grudniu 1997 r. aż 153, a dla poszczególnych miesięcy mieścił się w granicach 59-13 bezrobotnych na jedną ofertę pracy. Oznacza to, że szansa na znalezienie pracy przez bezrobotnego jest bardzo mała i niewiele poprawiła się, skoro w końcu 1995 r. wskaźnik ten wynosił 128, a w 1996- 171.

więcej

Zatrudnienie w badanych zakładach pracy na koniec 1995 roku

Badaniem objęto przedsiębiorstwa przemysłowe. Przemysł bowiem dostarcza w każdym z badanych województw ponad 20% PKB (1995). Wydajność pracy w przemyśle jest wyższa niż w innych działach gospodarki narodowej. Poza tym przyjmujemy, iż przemysł w warunkach województw północno-wschodniej Polski powinien być zdolny do przejmowania – obok sektora usługowego – przynajmniej części dużych nadwyżek siły roboczej z rolnictwa i przyczyniać się do rozwiązania problemu bezrobocia agrarnego, wynikłego przede wszystkim z napływu na wieś osób, które wcześniej przede wszystkim były zatrudnione w przemyśle. Gospodarstwa rolne w województwach północno-wschodniej Polski od początku okresu transformacji spełniają funkcję „przechowalni” dla zasobów pracy [3].

więcej

Prace interwencyjne

Od 15 lutego do 30 września 1996 r. w ramach robót publicznych zostały zatrudnione 142 osoby, co stanowi 10% bezrobotnych miasta i gminy Orzysz. Zawarto w tym zakresie 11 umów z Rejonowym Urzędem Pracy w Piszu, na co przeznaczono 379000 zł. Do końca września wykorzystano 236475 zł. W ramach robót publicznych wykonano prace dotyczące: utrzymania dróg i zieleni, remontów budynków administracji i szkół (w Dąbrówce, Drozdowce, Okartowie, Tuchlinie), budowy nawierzchni chodników, utrzymania zieleni miejskiej, rozbudowy strażnicy we wsi Gródek, budowy kanalizacji sanitarnej – wykonania kolektora ściekowego, porządkowania terenu po robotach ziemnych i cmentarzy, budowa wysypiska koło wsi Góra, opieki nad osobami starymi.

więcej

Przewidywania przedsiębiorstw w zakresie zmian w stanie zatrudnienia

W kolejnych latach 1992-1993 zmniejszyła się dynamika spadku stanu zatrudnienia. W większości zakładów powstrzymywano się z większymi redukcjami zatrudnionych, przyjmując strategię „przeczekania”, licząc na poprawę koniunktury w niedalekiej przyszłości.

więcej

Bezrobocie w wymiarze globalnym

Jedną z podstawowych przyczyn tak znaczącej destabilizacji na rynkach pracy EWG była recesja gospodarcza zapoczątkowana między innymi szokiem paliwowo-cenowym z lat 1973 i 1979. Szczególnie pierwszy szok naftowy dotkliwiej odbił na krajach europejskich, niż na północnoamerykańskich i przyniósł długotrwałe pasmo rosnącego bezrobocia. Po drugim szoku naftowym i po recesji gospodarczej lat 1980-1982, kiedy to wystąpiła stagflacja, czyli połączenie stagnacji gospodarczej i utrzymującego się wysokiego bezrobocia z rozkręcającą się spiralą inflacji, we wszystkich krajach – z wyjątkiem Japonii, Szwecji i Szwajcarii – stopa bezrobocia w latach 80. była wysoka i ciągle rosła [4], Pomiędzy rokiem 1976 a 1986 liczba bezrobotnych w Europie Zachodniej wzrosła z 9,1 min do 20 min. Nawet wspomniana Szwajcaria cechuje się bardzo wysoką dynamiką wzrostu bezrobocia pomimo niezłych wskaźników gospodarczych, jakie notowała. Otóż w 1991 roku bezrobocie w Szwajcarii wynosiło 0,8%, by pod koniec 1992 wzrosnąć do 3,0% [12].

więcej

Decyzje organizatorskie i personalne

Zarysowany trend zmian w zasobach ludzkich, interaktywnych z rynkami pracy, implikuje inną niż dotychczas jakość związków przedsiębiorstw z ich otoczeniem. Poprzez skomputeryzowanie ewidencji osobowej i rachunku kosztów pracy należałoby udrożnić przepływ informacji dla potrzeb kształcenia w potrzebnych zawodach. Niesprawny system informacyjny i uboga statystyka utrudniają współdziałanie terenowych służb zatrudnienia z pracodawcami. Biorąc pod uwagę przyczyny niezrównoważenia relacji na rynkach pracy, należałoby postulować uwzględnienie informacji z przedsiębiorstw w organizacji szkolenia zawodowego i w proponowanych formach zatrudniania pracowników. Korzystne zjawiska dla rynku pracy to stopniowe usprawnianie funkcjonowania służb zatrudnienia, rozwój pozarządowych instytucji pośrednictwa pracy, tendencja (powolna) dostosowywania edukacji do potrzeb rynku pracy.

więcej